قضاوت

اگر کسی از شما زنی را که به شوهر خیانت کرده است به نزد قاضی آورد. از او بخواهید که قلب شوهر آن زن را نیز در ترازو بنهد و ابعاد روحش را با دقت اندازه گیری کند .

و آن کس که ستمکاری را تازیانه می زند ، باید که ژرفای روح ستمدیده را نیز بکاود. و اگر کسی از شما به نام راستی و عدالت تبری بر گردن درخت شریر می نهد ، باید در ریشه های آن درخت نیک نظر کند ، و او بیگمان خواهد دید که ریشه های درختان نیک و بد ، و اشجار پربار و بی ثمر ، همه در قلب زمین بهم بافته شده اند . 

و شما ای قاضیانی که به اجرای عدالت می اندیشید ، شما چه غرامتی بر دوش آن کس می نهید که در عالم جسم کسی را می کشد اما روح او را پیش از آن کشته اند ؟؟؟

حکم شما چیست برای آن کس که درعالم جسم صدیق و درستکار است اما روح او در سودای دزدی و غارت و جنایت ؟؟؟

و چگونه مجازات می کنید آن کس را که پشیمانیش از زشتی اعمالش بیشتر است ؟؟

منبع : کتاب پیامبر جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 7 بازدید